(SMS)با ما تماس بگیرید

50002620000615

خدمات انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در چهار چوب حوزه فعالیت و وظایف خود جهت استیفای حقوق و خواسته های اعضاء خود فهالیت می کند. داشتن پروانه کارشناسی موضوع ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منزله عضویت و بهره مند شدن از اهداف انجمن نمی باشد ، بلکه داشتن پروانه کارشناسی موضوع ماده 27 پیش شرط عضویت در انجمن است.

کارشناس رسمی

حرفه کارشناس رسمی یا به صورت خلاصه کارشناسی در جهان امروزی یکی از ضروریات و از تخصصی ترین مشاغل روز دنیا است . با پیشرفت مادی و افزایش جمعیت و علوم و فنون و روابط اقتصادی فی مابین جوامع ، کارشناسی در زندگی روزمره مردمان معمولی تا تفسیر انجام شرایط پیمان های گوناگون گستره فعالیت و نمود پیدا کرده است . و از آنجائیکه این نظرات کارشناسی در بسیاری از اختلافات راهگشاست به تخصصی بودن این حرفه بیشتر واقف می گردیم و گاهاً بسیاری از مردمان و طرفین قراردادها ، نظرات کارشناسان را بعنوان نظرات داوری قبول کرده و به اختلافات و تفسیرهای خود خاتمه می دهند.

دیدگاه انـجمن

استفاده و تعامل انجمن های کارشناسی با مراجع ذیصلاح- بر افزایش توان داوری و کارشناسی آنان در رسیدن به عدالت و کشف حقیقت کمک می نماید و عدالت همیشه محور توسعه و کاهنده هزینه اختلافات و عقب ماندگی است. بدینمنظور نیاز به استفاده از حرفه کارشناسی رسمی در ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای متولیان و قانون گذاران لحاظ و تبلور پیدا کرد . و از آنجائیکه سازمان در انجام وظایف ذاتی خود یعنی شناسائی و تربیت و معرفی کارشناسان رسمی اهتمام نموده ، تأسیس انجمن صنفی کارشناسان برای نیل به اهداف ارتقاء مادی و معنوی آنان و تعامل با سازمان و سایر نهادها و ارگان های خصوصی و عمومی و دولتی گامی ارزشمند می باشد .