به دلیل وجود داشتن فایل engine/data/config.php/ شما نمی توانید دوباره این سیستم را نصب کنید. [مگر آنکه این فایل را حذف کنید]